CEN/CENELEC: Novi pristup - Zakonodavstvo i norme o slobodnome kretanju roba u Europi

2. posuvremenjeno izdanje, 1997.

Knjiga objašnjava, glavne primjene novoga pristupa i napredak europske normizacije. Ona omogućuje strukovnim organizacijama i tvrtkama dobivanje sažetih obavijesti o tehničkim pravilima ili normama koje se primjenjuju ili će se primjenjivati na niskonaponsku električnu opremu, obične tlačne posude, igračke, elektromagnetsku kompatibilnost, građevne proizvode, strojeve, dizala, osobnu zaštitnu opremu, neautomatske vage, medicinske naprave, aktivne implantabilne/usadive medicinske naprave, plinske uređaje, nove toplovodne kotlove na tekuća ili plinovita goriva, eksplozive za civilnu uporabu, opremu i zaštitne sustave za potencijalno eksplozivne atmosfere i rekreacijska plovila.