Nacrti hrvatskih norma (nHRN)

Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 80/2013), a prema Pravilniku o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (Narodne novine 74/97) Hrvatski zavod za norme na prijedlog tehničkih odbora objavljuje raspravu o nacrtima hrvatskih norma (oznaka nHRN).

Pisane primjedbe na nacrte hrvatskih norma dostavljaju se Hrvatskom zavodu za normie (uz oznaku tehničkog odbora i referencijsku oznaku nacrta hrvatske norme) u roku od 30 dana od dana objave rasprave u HZN e-glasilu..
Nacrti su hrvatskih norma zainteresiranima na raspolaganju u Normoteci Hrvatskog zavoda za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb